CONDICIONS LEGALS

 • 1. INTRODUCCIÓ
 • 2. PROPIETAT DEL LLOC WEB
 • 3. ENLLAÇOS A CONTINGUTS
 • 4. CONDICIONS D'ÚS
 • 5. REQUISITS PER A LA CONDICIÓ D'USUARI REGISTRAT
 • 6. LES OBLIGACIONS DE L'USUARI
 • 7. NOTIFICACIONS
 • 8. COBERTURA DE L'OFERTA
 • 9. CONTRACTE AMB BIMBA Y LOLA I ACCEPTACIÓ DE COMANDES
 • 10. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES
 • 11. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES
 • 12. PROCEDIMENT DE COMPRA
 • 13. TRAMESES
 • 14. PROBLEMES EN EL LLIURAMENT
 • 15. TRANSMISSIÓ DEL RISC I DE LA PROPIETAT
 • 16. MONEDA, IMPOSTOS I FORMA DE PAGAMENT
 • 17. DEVOLUCIONS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS
 • 18. OPCIÓ REGAL
 • 19. LÍMITS DE COMPRA
 • 20. GARANTIES I INFORMACIÓ DELS PRODUCTES
 • 21. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
 • 22. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL
 • 23. POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES
 • 24. LEGISLACIÓ APLICABLE

1. INTRODUCCIÓ

Us convidem a revisar les Condicions generals de venda que regulen l'oferta i la venda de productes BIMBA Y LOLA a través de la botiga en línia inclosa en aquest lloc web.

Aquest document conté les Condicions que regulen l'ús d'aquest lloc web allotjat sota el domini www.bimbaylola.com, així com qualsevol altre que al moment oportú es pogués determinar i el contracte que ens vincula a nosaltres dos, Bimba & Lola, SL, vós i nosaltres (d’ara endavant, les "Condicions"). Aquestes Condicions estableixen els drets i les obligacions de tots els usuaris (d’ara endavant, "vós"/"el vostre") i els de BIMBA Y LOLA (d’ara endavant, "nosaltres" i "el nostre") en relació amb la navegació a través del lloc web, l'adquisició de la condició d'usuari, els drets i les obligacions associades a aquesta condició, així com les transaccions comercials i la utilització dels serveis que hi figuren.

En utilitzar aquest lloc web quedeu vinculat a aquestes Condicions, a la Política de privacitat i a l'Avís legal, per la qual cosa us recomanem que llegiu atentament aquestes Condicions. Si no hi esteu d'acord, haureu d'abandonar el lloc web.

Aquestes Condicions podrien ser modificades en qualsevol moment, per la qual cosa les heu de llegir abans d'efectuar cada comanda.

Tots els productes que s'ofereixen a www.bimbaylola.com són venuts directament per Bimba & Lola, SL, amb domicili social a Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, nau D13, 36315 Vigo, província de Pontevedra, i amb CIF número B-36950970, inscrita al Registre Mercantil de Pontevedra, tom 3.056, llibre 3.056, foli 218, full número PO-36941. Excepte a Portugal, que són venuts per bimba & lola, SLU, amb domicili social a Parque Tecnológico y Logístic de Vigo, nau D13, 36315 Vigo (Pontevedra) Espanya, NIPC 980332214, VAT Number PT980332214, representant: Moet Mos - Textil em Portugal, Unip., Lda. AV Fontecova - Factory V. do Conde, 400 - Lj 7 Modivas 4485 592 Modivas (Portugal).

CONTACTE: Si teniu cap dubte, consulta o suggeriment, ens podeu enviar els vostres comentaris a través del nostre formulari de contacte.

2. PROPIETAT DEL LLOC WEB

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del domini web, així com dels seus continguts, pertanyen a BIMBA Y LOLA, per la qual cosa cap usuari està autoritzat a fer-ne ús ni a imprimir-los, emmagatzemar-los sota cap suport físic en cap cas que no sigui el de la seva utilització personal i privada i, per tant, en queda prohibida la modificació, la descompilació o la utilització comercial de qualsevol part.

Només s'autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatives i de servei, sempre que s'esmenti la font o s'hi faci referència, i l'usuari és l'únic responsable del mal ús d'aquests continguts.

L'accés a aquesta pàgina web no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial ni dels continguts que alberga. Els usuaris que accedeixin a aquesta pàgina web no poden copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements esmentats abans, ni crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense autorització expressa i per escrit de BIMBA Y LOLA.

Queda terminantment prohibida l'alteració del contingut o estructura d'aquesta pàgina web per part de l'usuari.

BIMBA Y LOLA es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

En cas que l'usuari detecti qualsevol activitat susceptible de vulnerar algun dret de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol tipus de dret, sol·licitem que ens ho comuniqui a través del nostre formulari de contacte.

La informació que apareix al lloc web és la vigent en la data de la seva darrera actualització. L'empresa es reserva el dret de modificar els continguts del domini web sense previ avís, i pot limitar o no permetre l'accés a aquest lloc web.

BIMBA Y LOLA es reserva el dret a bloquejar els enllaços electrònics dirigits al lloc web que no disposin d'autorització expressa amb caràcter previ.

En cas que el lloc web contingui enllaços a continguts titularitat de tercers, BIMBA Y LOLA no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en llocs web de tercers o per la informació que hi contenen.

BIMBA Y LOLA retirarà qualsevol enllaç quant tingui coneixement per qualsevol mitjà de la il·licitud del seu contingut o que des d'aquests es lesionen béns o drets d'un tercer.

4. CONDICIONS D'ÚS

Aquestes condicions han estat dissenyades per crear un acord legalment vinculant entre vós i nosaltres, i protegeixen els vostres drets com a client i els nostres drets com a empresa.

Aquestes condicions reglamenten l'oferta, l'acceptació de compra i la tramesa de productes de BIMBA Y LOLA entre vós i nosaltres.

BIMBA Y LOLA ofereix els productes exclusivament als usuaris finals per adquirir mercaderies sense ànim de revenda.

S'entén per “usuari final” qualsevol persona física o jurídica que actua dins de www.bimbaylola.com amb fins diferents dels que els siguin propis a les activitats comercials, empresarials o professionals que normalment desenvolupi.

BIMBA Y LOLA es reserva el dret de no atendre als encàrrecs realitzats per subjectes que difereixin de l'usuari final. Únicament poden adquirir béns i serveis comercialitzats a través del lloc web aquells usuaris finals que s'hi hagin registrat, de conformitat amb el que preveuen aquestes Condicions generals.

5. REQUISITS PER A LA CONDICIÓ D'USUARI REGISTRAT

L'adquisició de la condició d'usuari registrat permet navegar a través de les zones d'accés restringit que figurin al lloc web, la utilització dels serveis per als quals sigui necessària la identificació prèvia i l'adquisició dels productes BIMBA Y LOLA que s'hi puguin oferir.

Poden adquirir la condició d'usuari registrat les persones majors d'edat i amb plena capacitat per contractar que subscriguin aquestes Condicions generals. L'adquisició de la condició d'usuari registrat implica la lectura i l'acceptació expressa i sense cap reserva dels termes que integren aquestes Condicions generals, les quals manifesta haver conegut prèviament a la seva acceptació i que aquest pot emmagatzemar i reproduir. L'alta com a usuari és requisit imprescindible per a la contractació dels serveis o l'adquisició dels productes BIMBA Y LOLA a través de la seva botiga en línia.

El nom d'usuari i la contrasenya generats, que permetran a l'usuari identificar-se i utilitzar el servei, tenen caràcter estrictament personal i confidencial. L'usuari és responsable de mantenir-ne la confidencialitat. En conseqüència, l'usuari accepta expressament, llevat de prova en contra, que nosaltres presumim que els usos del servei realitzats utilitzant les seves claus d'identificació siguin realitzats per l'usuari registrat, excepte en cas que aquest n'hagi comunicat prèviament la pèrdua o sostracció.

La contrasenya pot ser modificada lliurement per l'usuari a través dels procediments que hem establert a l'efecte. La contrasenya substituïda quedarà anul·lada com a mitjà d'identificació en el mateix moment en què se'n generi una nova.

Podrem bloquejar l'accés i la utilització de la pàgina web quan ho cinsiderem necessari per motius de seguretat. El Servei quedarà bloquejat automàticament en cas que es produeixin tres errors successius en la consignació de les claus d'usuari per al seu accés o utilització.

Adoptarem les mesures organitzatives i tècniques necessàries en els nostres equips informàtics per aconseguir una utilització adequada del Servei pels usuaris i per evitar accessos no autoritzats, l'objecte dels quals sigui procedir a revelacions no autoritzades del contingut de la informació financera de l'usuari accessible a través del Servei.

6. LES OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'usuari està obligat a:

a) Comunicar a BIMBA Y LOLA totes les dades necessàries per accedir i utilitzar els serveis que exigeixin identificació prèvia, les quals han de ser veraces, actuals i ajustades a la realitat. L'usuari està obligat a facilitar de manera certa i correcta les seves dades personals (nom, cognoms, adreça postal, adreça electrònica i altres dades de contacte) i consent que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell/ella si és necessari. Si no ens facilita tota la informació, no podrem cursar la comanda. En cas contrari, BIMBA Y LOLA no serà responsable en cap cas de possibles endarreriments o errades en el lliurament com a conseqüència de l'error o l'omissió d'aquestes dades.
b) L'usuari no pot fer cap comanda fraudulenta, falsa o especulativa. BIMBA Y LOLA es reserva el dret d'anul·lar la comanda i/o informar-ne les autoritats pertinents en cas de tenir motius raonables per considerar-la com a tal.
c) En fer una comanda a aquest lloc web, ens garantiu que sou major de 18 anys i que teniu capacitat legal per cursar contractes vinculants.
d) Adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per mantenir la confidencialitat del vostre nom d'usuari i contrasenya, així com notificar immediatament a BIMBA Y LOLA la pèrdua, la sostracció, el robatori o l'accés il·legítim del vostre nom d'usuari, així com el seu coneixement per terceres persones.
e) Fer un ús adequat dels Serveis inclosos en el lloc web, sempre d'acord amb l'ordenament jurídic.
f) A no dur a terme cap activitat que dificulti o interfereixi en el funcionament dels Serveis inclosos en el lloc web.
g) Al pagament dels productes BIMBA Y LOLA que hagi contractat a través del lloc web i de les despeses de tramesa i gestió de cobrament, si n'hi ha.

7. NOTIFICACIONS

Part de la informació o les comunicacions que us enviem seran per escrit, segons ens exigeix la normativa aplicable; per tant, en utilitzar aquest lloc web accepteu que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vós per correu electrònic o us facilitarem informació mitjançant la publicació d'avisos en aquesta pàgina web. Per consegüent, consentiu utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeixeu que qualsevol contracte, notificació, informació i altres comunicacions que us enviem de manera electrònica compleixen els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els vostres drets reconeguts per llei. Us podrem enviar comunicacions al correu electrònic o a l'adreça postal facilitada per vós a l'hora de fer una comanda. S'entén que les notificacions han estat rebudes i efectuades correctament en el mateix instant en què es pengin al nostre lloc web, 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta.

8. COBERTURA DE L'OFERTA

Els productes BIMBA Y LOLA oferts es distribueixen exclusivament als territoris d'Alemanya (llevat de l'illa d'Helgoland i la ciutat de Büsingen), Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca (llevat de les Illes Feroe i Grenlàndia) Eslovàquia, Eslovènia, Espanya (llevat de Ceuta i Melilla), Estònia, Finlàndia (llevat de les Illes Aland) França (només continental, exclosos els territoris d'ultramar), Grècia (llevat del mont Athos), Hongria, Irlanda, Itàlia (llevat de San Marino, Libigno, Campione i aigües italianes del llac de Lugano), Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Polònia, Portugal, el Regne Unit (llevat de les Illes del Canal i Gibraltar), la República Txeca, Romania i Suècia.

Qualsevol comanda amb adreça de lliurament situada fora d'aquests països serà rebutjada durant el procés de sol·licitud.

9. CONTRACTE AMB BIMBA Y LOLA I ACCEPTACIÓ DE COMANDES

El contingut del nostre lloc web és una invitació per fer negocis. Fins que la vostra comanda no sigui acceptada per nosaltres (encara que ja s'hagi carregat al vostre compte) no hi haurà cap contracte entre vós i nosaltres. Si la comanda no és acceptada i ja us n'hem fet el càrrec, l'import se us reemborsarà en la seva totalitat.

Després de fer clic a “comprar”, rebreu un correu electrònic com a justificant de recepció. Això no implica que la comanda hagi estat acceptada, ja que aquest és una oferta en si mateixa que ens feu per efectuar una compra. Les comandes estan subjectes a la nostra comprovació i acceptació. Us confirmarem l'acceptació enviant-vos un correu electrònic en què us informem que la comanda està sent enviada (Confirmació de tramesa). Només en aquest moment quedarà formalitzat el contracte entre vós i nosaltres.

Només els productes BIMBA Y LOLA relacionats en la Confirmació de tramesa seran objecte de contracte. No estarem obligats a subministrar-vos cap altre producte que pogués haver estat objecte de comanda fins que us en confirmem la tramesa en una Confirmació de tramesa independent.

El contracte amb BIMBA Y LOLA es pot fer en espanyol o en anglès, a elecció de l'usuari.

BIMBA Y LOLA es pot abstenir de cursar comandes que no presentin suficients garanties de solvència o que resultin ser incompletes o incorrectes, o en cas que els productes BIMBA Y LOLA no estiguin disponibles, sense responsabilitat cap a vós ni cap a tercers. En qualsevol cas, ens comprometem a informar-vos-en i, si ja us haguéssim carregat l'import de la comanda, us reemborsaríem la suma que haguéssiu anticipat.

10. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES

Podreu desistir del contracte dins el termini més ampli dels següents:

a) Dins els trenta (30) dies naturals següents a la data de realització de la comanda.
b) Dins els catorze (14) dies naturals següents al dia en què vós o un tercer indicat per vós, diferent del transportista, adquirís la possessió material dels béns o, en cas que els béns que componen la comanda es lliuressin separadament, 14 dies naturals després del dia en què vós o un tercer indicat per vós, diferent del transportista, adquirís la possessió material de l'últim d'aquests béns.

En cas de desistiment per part vostra, BIMBA Y LOLA us reemborsarà qualsevol pagament rebut per vós, inclosos, si escau, els costos de lliurament.

Sens perjudici d'això, en cas que hàgiu seleccionat expressament una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari, BIMBA Y LOLA no us reemborsarà els costos addicionals que se'n derivin.

Si el destinatari dels productes BIMBA Y LOLA és diferent de la persona que va efectuar el pagament, el reemborsament dels diners se li farà a la persona que va efectuar el pagament.

En cas que hàgiu fet una comanda composta per més d'un article i no vulgueu retornar tots els articles de la comanda, us retornarem únicament l'import dels articles que vulgueu retornar, i no correspondrà la devolució total o parcial de les despeses de lliurament relatives a la comanda. Això és perquè les despeses de lliurament al vostre domicili són fixes i s'abonen per comanda realitzada, i són invariables en funció del nombre de peces o articles que componen la comanda.

Les devolucions dels productes es poden fer:

a) De manera gratuïta a qualsevol de les nostres botigues (llevat d'El Corte Inglés, Printemps, i botigues Outlet), sempre que estiguin dins el mateix país des del qual es va fer la compra, exclosos els territoris de les Canàries i de Ceuta. Per a compres realitzades des del territori de les Illes Canàries, de manera gratuïta a qualsevol de les nostres botigues del territori canari (llevat d'El Corte Inglés i botigues Outlet).

b) Per a Espanya península i les Balears, de manera gratuïta a través de Correos sol·licitant la devolució des del vostre compte. Quan hàgiu indicat els articles que voleu retornar, us enviarem una etiqueta per correu electrònic perquè pugueu lliurar els articles que vulgueu retornar a una oficina de Correos. Haureu de lliurar la mercaderia en el mateix paquet que la vau rebre.

c) En cas que no vulgueu retornar els productes a través d'alguna de les opcions gratuïtes disponibles, podeu fer-ho a través de missatgeria; en aquest cas, sereu responsable dels costos de devolució. No acceptarem en cap cas devolucions enviades a ports deguts. No serem responsables per pèrdues, retards o trameses a una adreça errònia de qualsevol producte que ens vulgueu retornar, per la qual cosa us recomanem que feu la tramesa per correu certificat o amb justificant de recepció. Així mateix, el client serà responsable de demostrar que els articles han estat retornats, de manera que recomanem que s'enviïn sempre per un sistema que certifiqui el lliurament per a la vostra seguretat.

En cas de devolució per correu o missatgeria, ens heu d'enviar els productes BIMBA Y LOLA, juntament amb el formulari de devolució, a l'adreça següent: BIMBA Y LOLA Estrada Peinador - Os Valos 127, 36415 Mos, Pontevedra, Espanya. S'exceptuen les compres efectuades des del territori de les Illes Canàries, que es regeixen pel paràgraf següent.

Per a les compres efectuades des del territori de les Illes Canàries, els clients que vulguin fer la devolució per correus o missatgeria han d'enviar els productes a l'adreça següent: BIMBA Y LOLA, C. C. Las Terrazas, Autovia GC-I, km 5,5. Telde, 35220 Las Palmas de Gran Canaria.

El dret de desistiment serà aplicable sempre que els productes BIMBA Y LOLA es retornin en les mateixes condicions en què els vau rebre, juntament amb l'embalatge original complet, les etiquetes i qualsevol accessori relacionat. Per al canvi o la devolució d'articles de bijuteria i accessoris és imprescindible que es conservi intacte el precinte de seguretat. Si la devolució no compleix els termes estipulats, no tindreu dret a rebre cap reemborsament d'import i us remetrem els productes BIMBA Y LOLA a ports deguts.

Nosaltres determinarem si els productes BIMBA Y LOLA es troben en les mateixes condicions en què se us van enviar. Respondreu de qualsevol disminució de valor dels productes que sigui resultat d'una manipulació d'aquests diferent de la necessària per establir-ne la naturalesa, les característiques o el funcionament. Els productes que s'hagin retornat danyats, incomplets, deteriorats, usats o bruts per culpa del client no seran reemborsats i es posaran a disposició del seu remitent i es reenviaran a ports deguts.

Sigui quin sigui el sistema de pagament que hàgiu utilitzat, la devolució de l'import es posarà en marxa tan aviat com sigui possible, però sempre dins un termini de 14 dies naturals des de la data en què BIMBA Y LOLA hagi estat informada de la decisió de desistiment del contracte per part del consumidor. No obstant això, BIMBA Y LOLA pot retenir el reemborsament fins que rebi els productes, o fins que el consumidor n'hagi presentat una prova de la devolució, segons quina condició es compleixi abans.

Podeu exercir el vostre dret de desistiment mitjançant qualsevol tipus de declaració inequívoca en què assenyaleu la vostra decisió de desistir del contracte.

S'exceptua del que disposen els paràgrafs precedents i, per tant, no hi ha dret de desistiment en els casos següents:

1) La compra de productes personalitzats, en què no existirà dret de desistiment per part vostra una vegada feta la comanda. A aquest efecte, tenen la consideració de productes personalitzats tots aquells per a l'elaboració dels quals sigui determinant una elecció o decisió individual per part del consumidor i usuari o que aquest hagi requerit la personalització d'algunes de les seves característiques o peces, com ara, sense caràcter exhaustiu ni limitador, la inclusió o el gravat de les inicials d'un nom personal en el producte. Tanmateix, no tenen la consideració de productes personalitzats els productes elaborats segons les opcions estàndard ofertes per BIMBA Y LOLA al públic en general, com ara el color, l'estampat, la talla, etc.
2) Per raons de salut i higiene, en la compra de béns precintats, com ara roba interior i roba de bany, que hagin estat desprecintats després del lliurament.

11. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Accepteu que els productes que ofereix BIMBA Y LOLA a la seva botiga en línia estan subjectes a límits d'existències. Totes les comandes de productes BIMBA Y LOLA estan subjectes a la seva disponibilitat. Si algun producte no estigués disponible una vegada feta la comanda, us informarem com més aviat millor possible. En aquest moment, podreu cancel·lar la comanda.

El preu dels productes serà el que s'estipuli en cada moment al nostre lloc web.

BIMBA Y LOLA es reserva el dret de modificar els productes que s'ofereixen al lloc web en qualsevol moment sense avisar. Aquestes modificacions no afectaran, en cap cas, les comandes respecte de les quals ja us hàgim enviat la confirmació de tramesa.

12. PROCEDIMENT DE COMPRA

S'ha establert el següent procediment per a la compra a través del lloc web de BIMBA I LOLA, que es podrà fer en espanyol, en anglès, gallec o català.

L'usuari ha d'accedir a la botiga en línia allotjada al lloc web de BIMBA Y LOLA on figuren els productes BIMBA Y LOLA que es poden adquirir a través del canal esmentat amb la informació següent:

a) Descripció del producte, referència, talla, característiques, colors, composició i fotografia.
b) Preu per unitat.
c) Despeses de tramesa.
d) Condicions de validesa de l'oferta, si escau.

Una vegada triat el producte o els productes BIMBA Y LOLA, l'usuari l'ha d'afegir al cistell inclòs al lloc web amb indicació de les unitats que vol adquirir. Una vegada incorporats al cistell de la compra els productes BIMBA Y LOLA escollits, l'usuari podrà accedir al resum de la compra, la qual haurà d'acceptar prement a la tecla comprar, on es detalla la informació següent:

a) Producte.
b) Descripció.
c) Afegir a favorits.
d) Quantitat.
e) Preu unitat.
f) Preu total de cadascun dels productes BIMBA Y LOLA adquirits.
g) Preu total de la compra.
h) Despeses de tramesa i política de devolucions.

Si l'usuari disposa d'un codi de promoció, aquest s'ha d'incloure en aquest moment per beneficiar-se de les condicions que resulten de la seva aplicació.

A continuació, l'usuari haurà de facilitar les seves dades. En cas que es tracti d'un usuari registrat, ha de facilitar el nom d'usuari i la contrasenya assignada a aquest. En cas que l'usuari no s'hagués registrat amb anterioritat, haurà de crear un compte al lloc web.

Així que l'usuari hagi introduït les seves dades, accedirà a Detalls de la tramesa, on podrà revisar les seves dades de tramesa i de facturació, modificar-les i sol·licitar factura (només per a Espanya). A continuació, accedirà a Confirmació de la tramesa, on en veurà les adreces de tramesa i facturació, la forma de pagament i, si vol, podrà triar l'opció d'enviar la comanda com a regal i escriure una targeta amb missatge; haurà d'acceptar les Condicions de compra i acceptar-la prement el botó “Comprar”.

Una vegada l'usuari hagi efectuat la confirmació, s'enviarà un correu electrònic en què s'indicarà que hem rebut la comanda i se l'informarà de les dades corresponents a l'ordre de compra cursada. Així mateix, analitzarem l'ordre de compra per determinar si compleix amb tots els requisits per a la seva tramitació. Una vegada feta la comprovació, li enviarem un correu electrònic per confirmar la comanda i la seva tramesa o la denegació d'aquesta.

13. TRAMESES

Les trameses de productes BIMBA Y LOLA les fem a través d'una empresa de missatgeria. La comanda que efectueu se us lliurarà en un termini màxim de 15 dies feiners des que us fem la confirmació de la comanda.

Per a Espanya (la Península i les Balears) i Portugal el cost de la tramesa serà de 3.95 € per cada comanda. Per a comandes d'un cost superior a 80 € la tramesa estàndard serà gratuïta. El cost de la tramesa exprés sempre serà de 5.95 €.

A les Canàries el cost de tramesa serà de 5 € per cada comanda. Per a comandes d'un import superior a 80 € les despeses de tramesa seran gratuïtes.

Una vegada la comanda surti dels nostres magatzems se us enviarà un correu electrònic per notificant-vos que la comanda ha estat acceptada i s'està enviant.

Les comandes seran enviades a l'adreça de lliurament que ens heu donat en el formulari, per la qual cosa és important que pareu atenció a l'hora d'emplenar les dades d'adreça de lliurament. No ens farem responsables en cas que l'adreça de lliurament sigui incorrecta o incompleta.

Podeu fer un seguiment de l'estat de la comanda a través de la zona “El meu compte” dins el nostre lloc web.

Per motius de seguretat, BIMBA Y LOLA no enviarà cap comanda a apartats de correus ni bases militars, ni acceptarà cap comanda quan no sigui possible identificar el destinatari de la comanda i la seva adreça.

Si trieu com a mètode de pagament PayPal, una vegada feta la comanda, no està permès efectuar cap tipus de canvi en l'adreça de tramesa.

14. PROBLEMES EN EL LLIURAMENT

En cas que hagi transcorregut el termini indicat a l'apartat de Trameses per al mètode de tramesa que heu seleccionat sense que hàgiu rebut la comanda, heu de posar aquesta circumstància en coneixement de BIMBA Y LOLA.

Si ens resulta impossible fer el lliurament, l'empresa de missatgeria es tornarà a posar en contacte amb vós per acordar una nova data de lliurament. En cas que en aquest moment vulgueu modificar l'adreça i/o el mètode de lliurament seleccionats inicialment, les despeses que aquestes modificacions generin les haureu d'assumir vós en qualsevol cas.

Retornarem tots aquelles comandes que, per manca de resposta del client, no es puguin lliurar en un termini de quinze dies naturals des que l'empresa de missatgeria fa el primer intent.

Així que hagin arribat les comandes als nostres magatzems, reemborsarem l'import de la comanda, així com de les despeses de lliurament. En cas que hàgiu seleccionat expressament una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari, BIMBA Y LOLA no us reemborsarà els costos addicionals que se'n derivin. Així mateix, els costos de devolució de la comanda (despeses de retorn als nostres magatzems) els haureu d'assumir vós.

Quan se us lliuri la comanda haureu de comprovar que tot està conforme amb el que heu sol·licitat. Si hi ha cap discrepància o problema amb la comanda, us heu de posar en contacte amb BIMBA Y LOLA a l'adrea electrònica de contacte i deixar-nos les vostres dades personals i el número comanda i reflectir-hi la discrepància o el problema, i aviat ens posarem en contacte amb vós per solucionar la incidència.

15. TRANSMISSIÓ DEL RISC I DE LA PROPIETAT

L'usuari adquireix la propietat sobre els productes BIMBA Y LOLA en el moment que rep la confirmació de tramesa i el producte surt dels magatzems. La responsabilitat sobre els productes BIMBA Y LOLA es transmetrà a l'usuari en el moment en què es produeixi el lliurament de la comanda efectuad.

16. MONEDA, IMPOSTOS I FORMA DE PAGAMENT

Els preus del nostre lloc web es mostren en euros per a tots els països, a excepció del Regne Unit, per al qual figuren en lliures.

D'acord amb la legislació vigent, qualsevol compra feta des del nostre lloc web estarà subjecta a l'impost sobre el valor afegit (IVA) o a qualsevol altre impost o taxa d'aplicació en virtut del país de destinació.

Segons la normativa espanyola, estem obligats a emetre factura per a comandes superiors a 3.000 € (impostos inclosos). En relació amb altres destinacions, atendrem a la legislació vigent en aquestes destinacions.

Si sou un subjecte passiu d'IVA (empreses, entitats, organitzacions...) amb residència a la Unió Europea i amb NIF intracomunitari, esteu exempt del pagament de l'IVA (no aplicable per a vendes fetes a Portugal), i és condició imprescindible l'enviament d'aquest document a través del nostre formulari de contacte.

Les despeses de tramesa s'afegiran al resum de la compra abans d'efectuar el pagament.

En entrar a la botiga en línia us donem l'opció de triar el país des d'on fareu la compra perquè pugueu veure els preus dels productes BIMBA Y LOLA segons el país. Si en el moment de fer la compra seleccioneu un país diferent del que estàveu veient els productes, els preus i les despeses de tramesa mostrats al resum al final de la comanda poden patir variacions.

El preu dels productes serà el que s'estipuli en cada moment al nostre lloc web.

BIMBA Y LOLA es reserva el dret de modificar els preus que es mostren al lloc sense avisar. Aquestes modificacions no afectaran, en cap cas, les comandes respecte de les quals ja us hàgim enviat la confirmació de tramesa.

Queden fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

BIMBA Y LOLA accepta pagaments amb targeta de crèdit o dèbit (Visa, Visa Electrón, Mastercard i Maestro) i PayPal.

Per protegir la seguretat en el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit, utilitzem sistemes de pagament segurs. Les dades confidencials del pagament són transmeses directament i de manera encriptada (SSL) a l'entitat financera. En fer el pagament a través de passarel·la de pagament segura, el sistema verificarà automàticament que la targeta de crèdit estigui activada per al comerç electrònic segur. Després es connectarà amb el banc emissor de la targeta, el qual autoritzarà l'operació.

La devolució es farà en la mateixa forma de pagament.

BIMBA Y LOLA compleix amb la normativa exigida pels diferents mètodes de pagament amb què és possible fer la compra.

BIMBA Y LOLA es reserva el dret de comprovar les dades personals i adoptar les mesures oportunes a fi que la mercaderia sigui correctament lliurada.

17. DEVOLUCIONS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS

Si rebeu una comanda errònia o un producte defectuós, us preguem que us poseu en contacte amb nosaltres de manera immediata, en un termini de 24 hores, en el nostre formulari de contacte, i ens indiqueu l'error o el defecte juntament amb les vostres dades personals.

Les incidències es gestionaran des del mateix país de la compra.

En el cas de problemes amb l'embalatge, ho haureu de comunicar a l'empresa de missatgeria en el moment de rebre la comanda.

Examinarem detingudament el producte retornat i us comunicarem per correu electrònic dins un termini raonable si la devolució o substitució (si escau) és procedent. La devolució o substitució de l'article s'efectuarà com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins els 30 dies següents a la data en què us enviem un correu electrònic per confirmar que és procedent la devolució o substitució de l'article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d'alguna tara o defecte, quan realment n'hi hagi, se us reemborsaran íntegrament, incloses les despeses de tramesa incorregudes per lliurar-vos l'article i els costos en què hàgiu incorregut per retornar-nos-el a nosaltres. La devolució s'efectuarà de la mateixa forma que s'ha utilitzat per pagar la compra.

Queden fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

18. OPCIÓ REGAL

Us oferim la possibilitat que pugueu enviar regals a través del nostre lloc web. Haureu de fer la compra des de l'ordinador com és habitual, seleccionar l'adreça de tramesa a la qual voleu enviar el regal i marcar l'opció de tramesa per a regal. En seleccionar aquesta opció, la comanda serà embolicada de manera conjunta.

En cas que faciliteu dades de caràcter personal de tercers, ens garantiu que disposeu de les autoritzacions necessàries per al seu tractament. Així mateix, esteu obligat a informar aquests tercers dels termes i condicions del tractament de les vostres dades.

Si heu rebut un article de regal, per fer un canvi o devolució haureu de seguir el procediment habitual de la nostra Política de devolucions. L'import de la devolució se li reemborsarà a la persona que hagi fet la compra i en la mateixa forma de pagament utilitzada.

19. LÍMITS DE COMPRA

Per motius de seguretat, no podreu fer comandes superiors a 3.000 € o 2.400 £ ni que continguin més de 30 articles dins un termini de 15 dies. Si esteu interessat a fer compres superiors a aquest import o quantitat, us convidem que us poseu en contacte amb el nostre servei d'Atenció al Client a través del nostre formulari de contacte.

20. GARANTIES I INFORMACIÓ DELS PRODUCTES

Els productes que presentem al nostre lloc web són una cuidada selecció de la nostra col·lecció. Hem posat especial atenció a mostrar amb gran precisió els colors i les característiques dels nostres productes. Per descomptat, el calibratge de cada monitor és diferent i no podem garantir que el vostre monitor visualitzi els colors amb total exactitud.

21. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

No hi ha res en aquestes condicions de compra que exclogui ni limiti la nostra responsabilitat per (1) defunció o danys personals causats per la nostra negligència, (2) declaracions fraudulentes, (3) qualsevol altra responsabilitat que no pot quedar limitada o exclosa per la llei aplicable.

Subjecte al paràgraf anterior i en la mesura en què la llei ho permeti, no serem responsables de les pèrdues econòmiques (inclosa la pèrdua d'ingressos, dades, beneficis, contractes, negocis o estalvis previstos) o de la pèrdua de bona voluntat o reputació o de pèrdues per danys especials o indirectes patits o incorreguts per vós que sorgeixi de o en connexió amb aquestes Condicions.

El que disposa aquest apartat no afecta els vostres drets legals com a consumidor ni el seu dret de desistir el contracte.

22. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions que assumim a l'empara d'un contracte, la causa del qual sigui conseqüència d'esdeveniments que estan fora del nostre control raonable ("causa de força major").

Les causes de força major inclouen qualsevol acte, esdeveniment, falta d'exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i inclouen, en especial (sense limitació), el següent:

- Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
- Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (hagi estat declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
- Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
- Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
- Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
- Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions d'altres governs.

S'entén que la nostra obligació de compliment en virtut d'algun contracte queda suspesa durant el període en què la causa de força major continuï i disposarem d'una ampliació en el termini per complir la nostra obligació mentre duri aquest període. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la causa de força major o per trobar una solució per mitjà de la qual puguem complir les nostres obligacions en virtut del contracte malgrat la causa de força major.

23. POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

1. RESPONSABLE

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
Identitat: BIMBA Y LOLA, SL (d’ara endavant, “Bimba & Lola”)
Adr. postal: Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, nau D13 (36315 – Vigo – Espanya)
Telèfon: (+34) [900670502]
Adreça electrònica: lopd@bimbaylola.com

 

2. FINALITATS

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
En compliment del que disposa el Reglament europeu 2016/679 general de protecció de dades, així com qualsevol llei nacional que resulti d'aplicació, us informem que a Bimba & Lola sol·licitem les dades que resulten estrictament necessàries per a l'execució de les finalitats següents:
(1) Tramitar la vostra alta com a client i gestionar el procés de compra.
(2) Enviament de comunicacions comercials sobre els productes de Bimba & Lola (correus electrònics, trucades telefòniques, SMS, notificacions automàtiques, correu ordinari, etc.).
(3) Elaboració de perfils comercials partint de la informació obtinguda de fonts internes i externes, amb la finalitat de remetre-us publicitat personalitzada i analitzar el vostre comportament de compra.
(4) Prevenció d'abusos i fraus (activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, entre d'altres).
(5) Cessió de dades a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials), sempre que siguin requerides de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.
(6) Gestió del nostre servei telefònic d'atenció al client, en el qual les converses podran ser enregistrades per tal d'atendre les consultes i sol·licituds efectuades, i també per garantir-ne la qualitat. Així mateix, per a la gestió de l'atenció als clients i usuaris del nostre lloc web a través del nostre xat en línia i a través de l'aplicació WhatsApp, propietat de Meta Platforms, Inc.

 

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?
Les vostres dades seran conservades mentre duri la relació contractual, siguin necessàries per complir la finalitat per a la qual van ser obtingudes o en sol·liciteu la supressió, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

 

4. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades personals?
Les bases legals per al tractament de les vostres dades personals corresponents a cadascuna de les finalitats (1) a (5) incloses en l'apartat 2 anterior (“Finalitats”) són les següents:
Finalitat (1): l'execució d'un contracte amb Bimba & Lola en relació amb la compra de productes.
Finalitat (2): consentiment exprés atorgat a Bimba & Lola en el moment de la recollida de les vostres dades personals.
Finalitat (3): consentiment exprés atorgat a Bimba & Lola en el moment de la recollida de les vostres dades personals en relació amb l'elaboració de perfils basada en fonts externes i la satisfacció d'un interès legítim perseguit per Bimba & Lola en relació amb l'elaboració de perfils basada en fonts internes.
Finalitats (4) i (5): el compliment de les obligacions legals que resultin d'aplicació a Bimba & Lola.
Finalitat (6): (i) L'execució d'un contracte entre el client i Bimba & Lola quan la consulta o sol·licitud estiguin relacionades amb productes adquirits a Bimba & Lola (estat d'una comanda, devolucions, etc.) i (ii) l'interès legítim de Bimba & Lola a atendre i resoldre consultes o sol·licituds que no tinguin com a objecte compres fetes a Bimba & Lola.

 

5. DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades personals?
Les vostres dades personals podran ser accedides pels nostres proveïdors quan resulti necessari per a la correcta prestació dels serveis i execució de les finalitats per a les quals es van obtenir les dades. En aquest sentit, les vostres dades personals podran ser accedides per:
(i) empreses transportistes i de logística,
(ii) entitats financeres, de detecció i prevenció del frau,
(iii) proveïdors de serveis d'atenció al client,
(iv) prestadors de serveis tecnològics i d'analítica,
(v) proveïdors de publicitat i màrqueting digital que, en determinats casos, podran actuar com a corresponsables del tractament.
A més, les vostres dades també es podran cedir a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en què una norma legal així ho estableixi.

 

6. DRETS

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades personals i com els podeu exercir?
Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
En certes circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas només les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En certes circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, us podreu oposar al tractament de les vostres dades. BIMBA & LOLA deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, podeu exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Si voleu exercir qualsevol dels vostres drets, us podeu adreçar a nosaltres enviant una comunicació escrita a l'adreça electrònica lopd@bimbaylola.com o bé a la nostra adreça postal Bimba & Lola, SL, Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, nau D13 (36315 – Vigo – Espanya). En cas que tinguem dubtes raonables sobre la identitat del sol·licitant de l'exercici de drets, podrem sol·licitar que se'ns faciliti una còpia del document oficial que l'identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport) per comprovar-ne la identitat.
Finalment, us informem que us podeu adreçar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i a altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

 

7. POLÍTICA DE COOKIES

Navegación web (cookies)
El web www.bimbaylola.com (d’ara endavant, “bimbaylola.com”), titularitat de BIMBA Y LOLA, SL, utilitza cookies pròpies i de tercers per personalitzar experiències de navegació i millorar els nostres serveis, les quals recullen informació sobre el seu ús. En compliment de les obligacions previstes a l'apartat segon de l'article 22 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, aquesta Política de cookies té per finalitat facilitar informació sobre les cookies perquè pugueu decidir sobre la seva gestió i la utilització.

 

Cookies estrictament necessàries
BIMBA Y LOLA utilitza cookies d'ús intern imprescindibles per al funcionament de bimbaylola.com, com per exemple, aquelles que permeten l'autenticació o el manteniment de la sessió de l'usuari registrat quan navega per la pàgina. La desactivació d'aquestes cookies impedeix el funcionament correcte d'algunes de les funcionalitats de bimbaylola.com
Cookies_Consent (Pop up d'acceptació de cookies)
Dyndata (Carret de la compra)
Store (Per conèixer el mercat al qual pertany la visita)
Frontend, Frontend_cid (Registre d'usuari)
Customer_Group (Grup al qual pertany l'usuari)

 

Cookies analítiques
BIMBA Y LOLA utilitza cookies analítiques per recollir estadístiques sobre l'activitat de l'usuari a bimbaylola.com i l'activitat general de la pàgina. La informació recollida permet optimitzar la navegació pel web i garantir el millor servei a l'usuari.
GOOGLE ANALYTICS: GOOGLE | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage?hl=es
GOOGLE TAG MANAGER: GOOGLE | https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/tag-manager/
YOUTUBE: GOOGLE

 

Cookies publicitàries
Són cookies emmagatzemades normalment per terceres parts que gestionen els espais publicitaris que els usuaris visualitzen en accedir a bimbaylola.com. Aquestes cookies permeten mesurar l’efectivitat de les nostres campanyes en línia, proporcionar a l’usuari informació que pugui interessar-li i oferir-li continguts publicitaris adaptats a les seves preferències, com també limitar la quantitat d’impactes publicitaris que rep cada usuari.
DOUBLECLICK: GOOGLE | https://www.google.es/intl/es/doubleclick/
GOOGLE TAG MANAGER: GOOGLE
FACEBOOK: FACEBOOK | https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Cookies de xarxes socials
Algunes xarxes socials, com ara Facebook, o webs i serveis de tercers ofereixen als anunciants l'oportunitat de generar en els seus propis entorns audiències personalitzades dels usuaris d'aquestes xarxes, webs o serveis que visiten bimbaylola.com
Això permet impactar directament a aquests usuaris en l'entorn d'aquests tercers, oferint informació, promocions o continguts publicitaris que s'adaptin als interessos dels usuaris.
FACEBOOK: FACEBOOK | https://www.facebook.com/policies/cookies/
GOOGLE: GOOGLE
YOUTUBE: GOOGLE | https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/enterprise/

 

Deshabilitació i eliminació de cookies
L'usuari pot configurar el navegador per bloquejar-les i, si escau, eliminar-les. No obstant això, si seleccioneu aquesta configuració, potser no pugueu accedir a determinades parts de bimbaylola.com o no pugueu gaudir d'algun dels serveis de BIMBA Y LOLA. Llevat que s'hagi ajustat la configuració del navegador de manera que rebutgi cookies, el sistema produirà cookies quan us connecteu a bimbaylola.com
Un usuari pot, en qualsevol moment, restringir, bloquejar o esborrar les cookies de bimbaylola.com. Per a això ha de modificar la configuració del navegador pel que fa a l'ús de cookies a través del menú “Preferències”, “Opcions” o “Eines” (el nom dels menús o el procediment per accedir a les opcions de cookies varien depenent del navegador utilitzat). Per a més informació sobre com configurar les cookies en els principals navegadors, us aconsellem que consulteu els enllaços següents:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies (esborrar cookies) i https://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia (bloquejar cookies)
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

 

Bimba & Lola, SLU es reserva el dret a modificar aquesta Política de cookies com a conseqüència d'un canvi normatiu o per un canvi en la configuració d'aquestes, per això recomanem revisar-la periòdicament amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre com i per a què utilitzem les cookies.

24. LEGISLACIÓ APLICABLE

L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regeixen per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si esteu contractant com a consumidor, no hi ha res en aquesta clàusula que afecti els drets que com a tal us reconeix la legislació vigent.

Us informem de l'existència d'una plataforma europea de resolució de litigis en línia a la qual tenen la possibilitat d'acudir els consumidors per resoldre qualsevol litigi relacionat amb la compra en línia a través de bimbaylola.com. Podeu accedir a aquesta plataforma a través de l'enllaç següent (https://webgate.ec.europa.eu/odr/). Així mateix, ens podeu adreçar qualsevol consulta o reclamació a través del nostre formulari de contacte.