ALGEMENE VOORWAARDEN

 • 1. INLEIDING
 • 2. EIGENDOM WEBSITE
 • 3. LINKS NAAR INHOUD
 • 4. GEBRUIKSVOORWAARDEN
 • 5. VEREISTEN OM EEN GEREGISTREERDE GEBRUIKER TE WORDEN
 • 6. PLICHTEN VAN DE GEBRUIKER
 • 7. MEDEDELINGEN
 • 8. REIKWIJDTE VAN HET AANBOD
 • 9. CONTRACT MET BIMBA Y LOLA EN ACCEPTATIE VAN DE BESTELLING
 • 10. RETOURBELEID PRODUCTEN
 • 11. BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN
 • 12. AANKOOPPROCES
 • 13. LEVERING VAN BESTELLINGEN
 • 14. ONBESTELBAARHEID
 • 15. OVERDRACHT VAN RISICO'S EN EIGENDOM
 • 16. VALUTA, BELASTINGEN, PRIJS EN BETAALMETHODE
 • 17. DEFECTE PRODUCTEN RETOURNEREN
 • 18. CADEAU-OPTIE
 • 19. AANKOOPLIMIETEN
 • 20. PRODUCTGARANTIES EN -INFORMATIE
 • 21. AANSPRAKELIJKHEID EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 • 22. OVERMACHT
 • 23. PRIVACYBELEID EN COOKIES
 • 24. TOEPASSELIJKE WETGEVING

1. INLEIDING

Hierbij willen we je vragen om de algemene verkoopvoorwaarden door te lezen die van toepassing zijn op het aanbod en de verkoop van BIMBA Y LOLA-producten via de online winkel op deze website.

Dit document bevat de Voorwaarden die gelden voor het gebruik van deze website, gehost onder het domein www.bimbaylola.com, alsook eventuele toekomstige bepalingen en het contract dat ons beiden - Bimba & Lola S.L. en jou - bindt (hierna te noemen de "Voorwaarden"). In deze Voorwaarden zijn de rechten en verantwoordelijkheden van de gebruiker (hierna te noemen "je" en "jouw") en van BIMBA Y LOLA (hierna te noemen "ons", "wij" en "onze") vastgelegd met betrekking tot het navigeren op de website, het verkrijgen van de status van Gebruiker, de rechten en verantwoordelijkheden die daaraan zijn verbonden en de zakelijke transacties en het afnemen van diensten die daarmee samenhangen.

Door gebruik te maken van deze website verbind je je aan deze Voorwaarden, het Privacybeleid en de Juridische informatie. We raden je daarom aan deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Als je het er niet mee eens bent, dien je de website te verlaten.

Deze Voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. Lees ze daarom voordat je een bestelling plaatst.

TAlle producten die worden aangeboden op www.bimbaylola.com worden rechtstreeks verkocht door "Bimba & Lola S.L.", met hoofdkantoor in het Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, Nave D13, 36315 Vigo, provincie Pontevedra, houder van identificatienummer vennootschapsbelasting B-36950970 (in Oostenrijk ATU74811849, België BE0633636365, Duitsland DE295221387, Frankrijk FR06523303261, Ierland 3667878BH, Italië IT00211659990, Monaco FR06523303261, Nederland NL826080649B01, Polen 5263235542 en Portugal PT980332214) en opgenomen in het bedrijvenregister van Pontevedra, volume 3056, boekdeel 3056, folio 218, paginanummer PO-36941. In het Verenigd Koninkrijk worden de producten verkocht door "BIMBA & LOLA UK, LTD", gevestigd te C/O Buzzacott LLP, 130 Wood Street EC2V 6DL (Londen) Verenigd Koninkrijk, bedrijfsnr. 8209657, btw-nummer GB142722140.

CONTACT: Vragen, adviezen, suggesties en opmerkingen kun je sturen via ons contactformulier.

2. EIGENDOM WEBSITE

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op het webdomein, evenals op de inhoud, komen toe aan BIMBA Y LOLA. Geen enkele gebruiker is gemachtigd om inhoud te gebruiken, af te drukken of op te slaan op een fysieke drager om andere redenen dan voor persoonlijk of privégebruik. Het wijzigen, decompileren of commercieel gebruiken van enig deel daarvan is ten strengste verboden.

Het gebruik van de inhoud van het webdomein is alleen toegestaan voor informatie- en servicedoeleinden, indien er naar de bron wordt verwezen. De gebruiker alleen is aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik.

Het bezoeken van deze website geeft de gebruiker geen enkel recht op of eigenaarschap over de intellectuele of industriële eigendomsrechten of de inhoud. Bezoekers van deze pagina mogen bovengenoemde onderdelen niet kopiëren, wijzigen, distribueren, verzenden, reproduceren, publiceren, overdragen of verkopen, noch mogen zij nieuwe producten of diensten creëren die zijn afgeleid van de verkregen informatie, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BIMBA Y LOLA.

Elke wijziging van de inhoud of structuur van deze webpagina door de gebruiker is strikt verboden.

BIMBA Y LOLA behoudt zich het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen tegen gebruikers die de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten schenden of overtreden.

Mocht je als gebruiker verdachte activiteiten ontdekken die inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten of andere rechten, dan verzoeken wij je ons hiervan op de hoogte te stellen via ons contactformulier.

De informatie op deze website is geldig vanaf de datum van de laatste herziening. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud op de website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en de toegang tot deze website te beperken of te blokkeren.

BIMBA Y LOLA behoudt zich het recht voor om naar deze website doorverwijzende elektronische links zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming te blokkeren.

Als de website links bevat naar inhoud in eigendom van derden, aanvaardt BIMBA Y LOLA geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie op deze websites van derden.

BIMBA Y LOLA zal elke link die verwijst naar inhoud die illegaal is of die het goed of de rechten van derden aantast verwijderen, zodra deze op enigerlei wijze ter kennis komt.

4. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn opgesteld om een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en ons tot stand te brengen, die de rechten van jou als klant en die van ons als bedrijf beschermt.

Deze voorwaarden bepalen de betrekkingen tussen jou en ons inzake het aanbod, de aankoopacceptatie en de levering van BIMBA Y LOLA-producten.

De door BIMBA Y LOLA aangeboden producten zijn uitsluitend bestemd voor eindgebruikers die deze aanschaffen zonder de bedoeling deze door te verkopen.

De "eindgebruiker" is elke natuurlijke of rechtspersoon die van deze website gebruikmaakt voor andere doeleinden dan de normale commerciële, zakelijke of professionele activiteiten.

BIMBA Y LOLA behoudt zich het recht voor om bestellingen van andere entiteiten dan de eindgebruiker niet uit te voeren. Alleen eindgebruikers die zich hebben geregistreerd in overeenstemming met deze voorwaarden, kunnen de via deze website verkochte goederen en diensten verwerven.

5. VEREISTEN OM EEN GEREGISTREERDE GEBRUIKER TE WORDEN

Als je geregistreerd bent, kun je de verschillende beperkt toegankelijke omgevingen op de website bekijken, gebruikmaken van de diensten waarvoor moet worden ingelogd en alle BIMBA Y LOLA-producten aanschaffen die daarop worden aangeboden.

Een geregistreerde gebruiker kan elke meerderjarige persoon zijn die volledig bevoegd is om het in deze Algemene voorwaarden vastgelegde contract aan te gaan. Om je als gebruiker te registreren, dien je de bepalingen in deze Algemene voorwaarden te lezen en zonder enig voorbehoud uitdrukkelijk te aanvaarden, waarbij je erkent dat je vooraf op de hoogte was waarmee je instemde en in staat gesteld bent ze op te slaan en te reproduceren. Als gebruiker geregistreerd zijn is een essentiële vereiste voor het contracteren van diensten of het verwerven van BIMBA Y LOLA-producten via de online winkel.

De gebruikersnaam en het wachtwoord die zijn gegenereerd en waarmee je jezelf kunt identificeren als gebruiker en gebruik kunt maken van de service, zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van deze gegevens. Dientengevolge accepteer je uitdrukkelijk, tenzij anders bepaald, dat wij ervan uitgaan dat alleen jij als geregistreerde gebruiker met behulp van de identificatiecodes van de dienst gebruikmaakt, tenzij je ons bij voorbaat hebt meegedeeld dat deze zijn kwijtgeraakt of gestolen.

Je kunt je wachtwoord vrijelijk wijzigen volgens de procedures die we voor dat doel hebben ingevoerd. Het vervangen wachtwoord wordt als identificatiemiddel geannuleerd, zodra je een nieuw wachtwoord genereert.

We kunnen de toegang tot en het gebruik van de webpagina blokkeren, als wij dit om veiligheidsredenen noodzakelijk achten. De Service wordt automatisch geblokkeerd wanneer driemaal achter elkaar een onjuiste gebruikerstoegangscode is ingevoerd.

We zullen onze computerapparatuur met de nodige middelen uitrusten om een correct gebruik van de Service door de gebruikers te garanderen en ongeoorloofde toegang te voorkomen die tot doel heeft de via de Service toegankelijke financiële gegevens van de gebruiker openbaar te maken.

6. PLICHTEN VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker is verplicht om:

a) BIMBA Y LOLA alle gegevens te verstrekken die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de diensten waarvoor een kloppende, bijgewerkte en correcte identificatie vooraf vereist is. Gebruikers zijn verplicht naar waarheid en getrouw hun persoonsgegevens (voornaam, achternaam/-namen, postadres, e-mailadres en andere contactgegevens) te verstrekken en dienen zich ervan bewust te zijn dat we deze informatie kunnen gebruiken om zo nodig contact met hen op te nemen. Als je niet al de vereiste informatie verstrekt, kunnen we je bestelling niet verwerken. Anderzijds is BIMBA Y LOLA in geen geval aansprakelijk voor mogelijke vertragingen of tekortkomingen in de levering als gevolg van een fout of onvolledigheid in deze gegevens.
b) Gebruikers mogen geen frauduleuze, valse of speculatieve bestellingen plaatsen. BIMBA Y LOLA behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren en/of de bevoegde autoriteiten te informeren, als er reden is om aan te nemen dat dit het geval is.
c) Wanneer je een bestelling op deze website plaatst, verzeker je ons dat je ouder bent dan 18 jaar en dat je wettelijk bevoegd bent bindende contracten aan te gaan.
d) Neem de nodige, zowel persoonlijke als materiële beveiligingsmaatregelen, om de vertrouwelijkheid van je gebruikersnaam en wachtwoord te behouden en stel BIMBA Y LOLA onmiddellijk op de hoogte in geval van verlies, foutieve plaatsing, diefstal, beroving van of onrechtmatige toegang tot je gebruikersnaam of bekendheid daarvan bij derden.
e) Maak op de juiste wijze en altijd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving gebruik van de Services op deze website.
f) Voer geen activiteiten uit die de functionaliteit van de Services op de website belemmeren of beïnvloeden.
g) Betaal voor alle via de website gecontracteerde BIMBA Y LOLA-producten en verzend- en verwerkingskosten die van toepassing kunnen zijn.

7. MEDEDELINGEN

Bepaalde berichten of informatie zullen we schriftelijk versturen, als de toepasselijke regelgeving dit vereist. Als gebruiker van deze website dien je daarom te accepteren dat communicatie met ons grotendeels elektronisch verloopt. We nemen per e-mail contact met je op en informeren je via meldingen op deze webpagina. Daartoe stem je in met het gebruik van dit elektronische communicatiemiddel en accepteer je dat we contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie via elektronische weg conform de wettelijke vereiste in schriftelijke vorm toesturen. Deze voorwaarde heeft geen invloed op de jou bij wet toegekende rechten. We kunnen berichten sturen naar het e-mail- of postadres dat je hebt opgegeven bij het plaatsen van een bestelling. Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen en correct te zijn overgebracht, zodra ze op onze website zijn geplaatst, 24 uur nadat ze per e-mail zijn gestuurd of drie dagen nadat een brief is verzonden.

8. REIKWIJDTE VAN HET AANBOD

De aangeboden BIMBA Y LOLA-producten worden uitsluitend gedistribueerd binnen het grondgebied van Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken (behalve de Faeröer-eilanden en Groenland), Estland, Finland (behalve de Åland-eilanden), Frankrijk (alleen continentaal, niet de overzeese gebieden), Duitsland (behalve het eiland Helgoland en de stad Büsingen), Griekenland (behalve de berg Athos), Hongarije, Ierland, Italië (behalve San Marino, Livigno, Campione, Italiaanse wateren van het Meer van Lugano), Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje (behalve Ceuta en Melilla), Zweden en het Verenigd Koninkrijk (behalve Noord-Ierland, de Kanaaleilanden en Gibraltar).

Bestellingen met een afleveradres buiten deze landen worden tijdens het aanvraagproces afgewezen.

9. CONTRACT MET BIMBA Y LOLA EN ACCEPTATIE VAN DE BESTELLING

Via de inhoud van onze website nodigen we je uit zaken met ons te doen. Er is geen sprake van een contract tussen jou en ons zolang wij je bestelling nog niet hebben geaccepteerd (ook al is er een bedrag van je rekening afgeschreven). Als je bestelling niet is geaccepteerd en we hebben een bedrag van je rekening afgeschreven, wordt het bedrag in zijn geheel teruggestort.

Nadat je op "Kopen" hebt geklikt, ontvang je een bevestigingsmail. Dit betekent nog niet dat je bestelling is geaccepteerd. Je doet ons slechts een voorstel tot aankoop. De bestellingen zijn onderworpen aan onze verificatie en acceptatie. In geval van acceptatie bevestigen we dit door je een e-mail te sturen met de mededeling dat de bestelling onderweg is (Leveringsbevestiging). Dan pas zal het Contract tussen jou en ons zijn geformaliseerd.

Het contract geldt alleen voor de BIMBA Y LOLA-producten die worden vermeld in de Leveringsbevestiging. We zijn niet verplicht je andere door jou bestelde producten te leveren, totdat we de levering ervan in een afzonderlijke Leveringsbevestiging hebben bevestigd.

Het contract met BIMBA Y LOLA kan naar keuze van de gebruiker worden opgesteld in het Spaans of in het Engels.

BIMBA Y LOLA kan zich onthouden van de verwerking van bestellingen die niet voldoende garanties bieden voor solvabiliteit, of die onvolledig of onjuist zijn of als de BIMBA Y LOLA-producten niet beschikbaar zijn, zonder dat er sprake is van aansprakelijkheid jegens jou of jegens anderen. In ieder geval verbinden we ons ertoe je op de hoogte te houden en als het vooraf betaalde bedrag van de bestelling al van je rekening is afgeschreven, zullen we dit terugstorten.

10. RETOURBELEID PRODUCTEN

Je kunt de overeenkomst binnen de volgende termijnen opzeggen, al naar gelang welke het langst duurt:

a) binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum waarop de bestelling is geplaatst.
b) binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop het materiële bezit over de artikelen is verkregen door jou of een door jou aangewezen derde, anders dan de vervoerder of, indien de artikelen waaruit je bestelling is samengesteld afzonderlijk zijn geleverd, binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop het materiële bezit over de laatste artikelen is verkregen door jou of een door jou aangewezen derde, anders dan de vervoerder.

In geval van annulering van de overeenkomst zal BIMBA Y LOLA het volledige door jou betaalde bedrag, inclusief eventuele leveringskosten terugbetalen.

Niettegenstaande het voorgaande zal BIMBA Y LOLA, indien je uitdrukkelijk gekozen hebt voor een andere dan de goedkoopste standaard leveringsmethode, de extra kosten die je in verband hiermee hebt gemaakt niet vergoeden.

In het geval dat de ontvanger van de BIMBA Y LOLA-producten niet degene is die voor deze producten heeft betaald, wordt het bedrag terugbetaald aan degene die de betaling heeft gedaan.

Als je een bestelling van meer dan één artikel hebt geplaatst en niet alle artikelen in de bestelling wilt retourneren, zullen we alleen het bedrag terugbetalen voor de artikelen die je wilt retourneren, zonder dat de verzendkosten geheel of gedeeltelijk worden teruggestort. De reden hiervoor is dat de kosten van een thuisbezorging vastliggen. Ze zijn per geplaatste bestelling verschuldigd en variëren niet op basis van het aantal kledingstukken of artikelen dat in de bestelling is opgenomen.

Producten kunnen worden geretourneerd:

a) gratis in een van onze winkels (behalve in winkels van El Corte Inglés, Outlet, Printemps en Lafayette), mits dit gebeurt in het land waar ze zijn gekocht, behalve op de Canarische Eilanden. Voor aankopen die zijn gedaan op de Canarische Eilanden, gratis in al onze winkels aldaar (behalve in winkels van Outlet en El Corte Inglés).

b) in Spanje (schiereiland en Balearen) bij Correos-postkantoren, gratis bij de aanvraag van een retourzending via je account. Nadat je de artikelen die je wilt retourneren hebt gemerkt, plak je de door jou ontvangen retoursticker uit de oorspronkelijke verpakking op de retourdoos. Als je deze sticker niet hebt, druk je de leveringsbon die automatisch wordt aangemaakt nadat je op "Retourzending aanvragen" hebt geklikt af, bevestig je die aan de doos en toon je dit etiket op het postkantoor wanneer je het pakket gaat verzenden. Artikelen moeten worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking.

c) in Portugal via Correios, gratis bij de aanvraag van een retourzending via je account. Nadat je de artikelen die je wilt retourneren hebt gemerkt, plak je de door jou ontvangen retoursticker uit de oorspronkelijke verpakking op de retourdoos. Als je deze sticker niet hebt, druk je de leveringsbon die automatisch wordt aangemaakt nadat je op "Retourzending aanvragen" hebt geklikt af, bevestig je die aan de doos en toon je dit etiket op het postkantoor wanneer je het pakket gaat verzenden. Artikelen moeten worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking.

d) per koerier, in welk geval je zelf alle directe kosten moet betalen die je maakt bij het retourneren, zoals transportkosten. In geen geval kunnen we ongefrankeerde retourzendingen accepteren. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies, de vertraging of de verzending naar een verkeerd adres van producten die je aan ons wilt retourneren. Daarom raden wij je aan deze per aangetekende brief of met bevestiging van ontvangst te verzenden. Tevens dient de klant zelf aan te tonen dat de artikelen zijn geretourneerd. Wij raden je daarom aan deze altijd te verzenden via een systeem voor gecertificeerde levering.

Als je producten per post of koerier retourneert, dien je de BIMBA Y LOLA-producten en het retourformulier naar het volgende adres te sturen: BIMBA Y LOLA Estrada Peinador - Os Valos 127, 36415 Mos, Pontevedra, Spanje. Dit geldt niet voor aankopen op de Canarische Eilanden of het Verenigd Koninkrijk. Hierover gaan de volgende twee alinea's.

Voor aankopen die op de Canarische Eilanden worden gedaan geldt dat klanten die een artikel of artikelen per post of koerier willen retourneren, die naar het volgende adres moeten sturen: BIMBA Y LOLA Tenerife C/ Castillo 44 esq. con Teobaldo Power 38003 Santa Cruz de Tenerife, Spanje.

Voor aankopen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gedaan geldt dat klanten die een artikel of artikelen per post of koerier willen retourneren, die naar het volgende adres moeten sturen: BIMBA Y LOLA, 92, Kings Road, SW3 4TZ Greater London, Verenigd Koninkrijk.

Het recht om de overeenkomst te annuleren geldt op voorwaarde dat de BIMBA Y LOLA-producten in dezelfde staat worden geretourneerd als toen je ze ontving, samen met de volledige originele verpakking, etiketten en alle bijbehorende accessoires. Wil je sieraden of accessoires ruilen of retourneren, dan mag het veiligheidszegel niet verbroken zijn. Als de geretourneerde bestelling niet voldoet aan de overeengekomen voorwaarden, heb je geen recht op restitutie en zullen we de BIMBA Y LOLA-producten ongefrankeerd retourneren.

We zullen beoordelen of de BIMBA Y LOLA-producten in dezelfde staat zijn als waarin ze naar jou zijn verzonden. Je bent aansprakelijk voor elk waardeverlies van de producten die het gevolg zijn van gebruik, anders dan nodig om hun aard, eigenschappen of werking vast te stellen. Er wordt geen restitutie geboden voor geretourneerde producten die beschadigd, incompleet, bedorven, gebruikt of vervuild zijn door toedoen van de klant. Deze zullen ongefrankeerd naar de afzender worden geretourneerd.

Ongeacht het betaalsysteem waarvan je gebruik hebt gemaakt, zal het bedrag zo snel mogelijk worden terugbetaald, en altijd binnen 14 kalenderdagen na de datum waarop BIMBA Y LOLA op de hoogte is gesteld van het besluit van de consument om zich uit de overeenkomst terug te trekken. Niettegenstaande het bovenstaande kan BIMBA Y LOLA de terugbetaling inhouden, totdat de producten zijn ontvangen, of totdat de consument het bewijs heeft geleverd dat de producten zijn geretourneerd, in overeenstemming met de voorwaarde waaraan het eerst is voldaan.

Je kunt gebruik maken van je recht om je terug te trekken uit de overeenkomst door middel van elk type eenduidige verklaring waaruit blijkt dat je daartoe besluit.

De bepalingen van bovenstaande alinea’s zijn niet van toepassing in de volgende gevallen, waarbij er geen recht op intrekking bestaat:

1) De aankoop van aangepaste producten, waarvoor het recht om je terug te trekken niet geldt zodra de bestelling is geplaatst. Hiertoe beschouwen wij producten als aangepast, wanneer de verwerking ervan is gebaseerd op een individuele keuze of beslissing van de consument en gebruiker, of wanneer de consument om aanpassing van een van de eigenschappen of onderdelen van een product heeft verzocht, waaronder, maar niet beperkt tot, het vermelden of graveren van iemands initialen op het product. Producten die zijn vervaardigd op basis van standaardopties die door BIMBA Y LOLA aan het grote publiek worden aangeboden, waarbij het gaat om kleur, print, formaat, enz., worden daarentegen niet als aangepast beschouwd.
2) Om gezondheids- en hygiëneredenen, bij de aankoop van verzegelde goederen zoals lingerie en zwemkleding, wanneer de zegels na levering zijn verwijderd.

11. BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

Je gaat ermee akkoord dat voor producten die door BIMBA Y LOLA in de online winkel worden aangeboden voorraadbeperkingen gelden. Alle bestellingen van BIMBA Y LOLA-producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als een product niet beschikbaar is nadat je de bestelling hebt geplaatst, zullen we je zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Op dat moment kun je je bestelling annuleren.

BIMBA Y LOLA behoudt zich het recht voor de producten die op de website worden aangeboden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

12. AANKOOPPROCES

De volgende procedure is vastgelegd voor aankopen via de website VAN BIMBA Y LOLA, die in het Engels is opgesteld.

De gebruiker moet inloggen voor de op de website VAN BIMBA Y LOLA gehoste online winkel, waar de via dat kanaal beschikbare BIMBA Y LOLA-producten worden weergegeven onder vermelding van onderstaande informatie:

a) omschrijving van het product, referentie, grootte, eigenschappen, kleuren, samenstelling en foto.
b) prijs per stuk (inclusief belastingen, indien van toepassing).
c) leveringskosten.
d) geldigheidsvoorwaarden voor de aanbieding, indien van toepassing.

Nadat je één of meer BIMBA Y LOLA-producten hebt geselecteerd, dien je deze toe te voegen aan het op de website weergegeven mandje, onder vermelding van het aantal stuks dat je wilt aanschaffen

Zodra je de door jou gekozen BIMBA Y LOLA-producten in het winkelmandje hebt gedaan, kunt je het besteloverzicht openen en deze accepteren door op "Kopen" te klikken, waarna onderstaande informatie wordt weergegeven:

a) product.
b) omschrijving.
c) toevoeging aan Favorieten.
d) aantal.
e) prijs per stuk.
f) de totale prijs van elk aangeschaft BIMBA Y LOLA-product.
g) totale aankoopprijs.
h) leveringskosten en retourbeleid.

Als je een actiecode hebt, dien je deze op dit moment in te voeren om te profiteren van de geldende voorwaarden.

Vervolgens dien je je gegevens op te geven. Als je een geregistreerde gebruiker bent, moet je je gebruikersnaam en bijbehorende wachtwoord opgeven. Als je je nog niet eerder hebt aangemeld, dien je een account aan te maken via de website.

Zodra de gebruiker zijn of haar gegevens heeft ingevoerd, krijgt hij/zij toegang tot de leveringsgegevens en de mogelijkheid om zijn/haar leverings- en factuurgegevens te herzien en/of te wijzigen en een factuur aan te vragen (alleen Spanje). De gebruiker gaat vervolgens naar de Orderbevestiging, waar het afleveradres, het factuuradres en de betaalwijze te zien zijn. Kiest de gebruiker ervoor om het bestelde als cadeau te verzenden en een boodschap voor op de cadeaubon te schrijven, dan dient hij/zij de aankoopvoorwaarden en -bepalingen te accepteren, alvorens op "Kopen" te klikken.

Nadat je de Orderbevestiging hebt ingevuld, ontvang je zodra we je bestelling hebben ontvangen van ons een e-mail, met daarin de gegevens overeenkomstig die in de geplaatste bestelling. Tevens beoordelen we of de bestelling voldoet aan alle eisen voor verwerking. Zodra we de verificatie hebben afgerond, sturen we je een e-mail waarin de levering wordt bevestigd of geweigerd.

13. LEVERING VAN BESTELLINGEN

De BIMBA Y LOLA-producten worden geleverd via een koeriersdienst. Je bestelling wordt geleverd binnen 15 werkdagen nadat we de bestelling hebben bevestigd.

Voor Nederland, bedragen de verzendkosten € 4,50 per bestelling. Voor bestellingen boven de € 100 is levering gratis.

De kosten van expreslevering in Nederland bedragen altijd € 10.

Zodra de bestelling ons magazijn heeft verlaten, sturen we je een e-mail met de mededeling dat je bestelling is geaccepteerd en zal worden bezorgd.

Bestellingen worden bezorgd op het door jou op het formulier opgegeven afleveradres. Het is belangrijk dat je bijzondere aandacht besteedt aan het invullen van de afleveradresgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk als het afleveradres onjuist of onvolledig is.

Je kunt de status van je bestelling volgen in de "Mijn account"-omgeving van onze website.

Om veiligheidsredenen zal BIMBA Y LOLA geen bestellingen naar postbussen of militaire bases sturen, noch zullen bestellingen worden geaccepteerd wanneer het onmogelijk is om de ontvanger van de bestelling of zijn/haar adres te vast te stellen.

Als je PayPal selecteert als betaalmethode, kunnen er nadat de bestelling is geplaatst geen wijzigingen worden aangebracht in het afleveradres.

14. ONBESTELBAARHEID

Als je je bestelling niet binnen de periode voor de door jou gekozen leveringsmethode ontvangt, zoals beschreven in het gedeelte "LEVERINGEN", neem dan contact op en stel BIMBA Y LOLA hiervan op de hoogte.

Als levering niet mogelijk is, zal het koeriersbedrijf contact met je opnemen om een nieuwe leveringsdatum af te spreken. Als je in dat geval het afleveradres en/of de leveringswijze wilt wijzigen, zijn de eventuele extra kosten voor jouw rekening.

Als de koerier binnen 15 kalenderdagen na de melding van de levering geen antwoord van de klant ontvangt en de bestelling niet kan worden bezorgd, worden de artikelen geretourneerd.

Zodra geretourneerde bestellingen in ons magazijn zijn ontvangen, gaan we over tot terugbetaling van het bedrag van de bestelling en de verzendkosten. Als je een andere dan de standaard leveringsmethode hebt geselecteerd, vergoedt BIMBA Y LOLA de extra kosten die deze service met zich meebrengt niet. Houd er tevens rekening mee dat de klant aansprakelijk is voor retourkosten (kosten van het retourneren van de bestelling naar ons magazijn).

Wanneer je bestelling is bezorgd, dien je te controleren of de artikelen in goede orde zijn ontvangen. Als er fouten of problemen zijn met je bestelling, dien je via e-mail contact op te nemen met BIMBA Y LOLA, onder vermelding van je persoonsgegevens, bestelnummer en de geconstateerde afwijkingen en/of problemen. We zullen contact met je opnemen om in deze situatie tot een oplossing te komen.

15. OVERDRACHT VAN RISICO'S EN EIGENDOM

Als gebruiker neem je het eigendom van de BIMBA Y LOLA-producten over, zodra je de verzendbevestiging ontvangt en het product ons magazijn verlaat. De aansprakelijkheid voor de BIMBA Y LOLA-producten wordt overgedragen aan de gebruiker, zodra de bestelling is afgeleverd.

16. VALUTA, BELASTINGEN, PRIJS EN BETAALMETHODE

De prijzen op onze website worden weergegeven in euro's voor alle landen, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, waar de prijzen in pond sterling worden vermeld.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving is elke aankoop die op onze website wordt gedaan onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of enige andere belasting of heffing die geldt in het land van bestemming.

Als je als btw-plichtige (bedrijf, entiteit, organisatie, enz.) gevestigd bent in de Europese Unie en een ID-nummer voor de intracommunautaire belastingen heb, ben je vrijgesteld van het betalen van btw (niet van toepassing op verkopen in Portugal) en dien je via ons contactformulier een kopie van het desbetreffende document op te sturen.

Volgens de Spaanse wetgeving zijn we verplicht een factuur te verstrekken voor bestellingen boven de € 3000 (incl. btw). Ten aanzien van andere bestemmingen is de daar geldende wetgeving van toepassing.

In het aankoopoverzicht worden de leveringskosten opgeteld bij het bedrag, dat je vervolgens betaalt.

Als je op het moment van aankoop een andere online winkel VAN BIMBA Y LOLA selecteert dan die welke zich richt op het land waar je de producten bekijkt, kunnen de prijzen en verzendkosten in het uiteindelijke besteloverzicht anders zijn.

BIMBA Y LOLA behoudt zich het recht voor de prijzen die op de website worden weergegeven op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De prijs van een product zal te allen tijde gelijk zijn aan die welke op onze website staat vermeld, behoudens wanneer er duidelijk sprake van een vergissing is. Hoewel we er alles aan doen om alle prijzen op de pagina's correct weer te geven, kunnen er vergissingen ontstaan. Als we een fout in de prijs van de door jou bestelde producten ontdekken, zullen we je zo snel mogelijk op te hoogte stellen en je de mogelijkheid bieden je bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of deze te annuleren. Als we je niet kunnen bereiken, wordt de bestelling geannuleerd en worden alle betalingen volledig teruggestort.

Wij zijn niet verplicht je producten te leveren tegen een onjuiste lagere prijs (ook al hebben we je de Leveringsbevestiging gestuurd) als er duidelijk en onmiskenbaar sprake is van een onjuiste prijs, die redelijkerwijs door jou als een onjuiste prijs kan worden herkend.

Alle door de toepasselijke wetgeving erkende rechten zijn voorbehouden. BIMBA Y LOLA accepteert betalingen via creditcard of betaalkaart (Visa, Visa Electron, Mastercard en Maestro), Bancontant en PayPal.

Ter bescherming van de veiligheid van betalingen met creditcard/betaalkaart, maken we gebruik van beveiligde betalingssystemen. De vertrouwelijke betalingsgegevens worden rechtstreeks en gecodeerd (SSL) naar de financiële instelling verzonden.

Wanneer je de betaling via een beveiligde betaalgateway verricht, zal het systeem automatisch controleren of de creditcard is geactiveerd voor Secure Electronic Commerce. De uitgevende bank zal de transactie goedkeuren.

BIMBA Y LOLA voldoet aan de regels die gelden voor de verschillende betaalmethoden waarvan je gebruik kunt maken voor je aankoop.

BIMBA Y LOLA behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens te verifiëren en passende maatregelen te nemen om de goederen juist aan te leveren.

17. DEFECTE PRODUCTEN RETOURNEREN

Als je een foutieve bestelling of een defect product ontvangt, verzoeken wij je om onmiddellijk, binnen 24 uur, contact met ons op te nemen en de fout of het defect samen met je persoonsgegevens op ons contactformulier te vermelden.

Incidenten zullen altijd vanuit de inkoopmarkt worden afgehandeld.

In geval van problemen met de verpakking dien je de koeriersdienst op de hoogte te stellen zodra je de bestelling hebt ontvangen.

We zullen het geretourneerde product zorgvuldig onderzoeken en je binnen een redelijke termijn per e-mail laten weten of het product zal worden geretourneerd dan wel vervangen (indien van toepassing). Het artikel zal zo spoedig mogelijk worden geretourneerd of vervangen en in ieder geval binnen 30 dagen na de datum waarop we de e-mail hebben gestuurd, waarin werd bevestigd dat het ontoereikende artikel zou worden geretourneerd of vervangen.

De bedragen die zijn betaald voor producten die vanwege feitelijke gebreken of tekortkomingen worden geretourneerd, krijg je volledig vergoed, inclusief de kosten voor verzending van de artikelen en de kosten voor het terugsturen ervan. De terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode als die waarvan gebruik werd gemaakt voor de betaling.

Alle door de toepasselijke wetgeving erkende rechten zijn voorbehouden.

18. CADEAU-OPTIE

Onze website biedt de mogelijkheid om een artikel als geschenk te versturen. Hiertoe dien je de aankoop op de gebruikelijke manier via je computer te doen, waarbij je het afleveradres van de ontvanger van het cadeau invoert en de cadeau-optie selecteert. Als je deze optie selecteert, wordt je bestelling in één pakket verpakt.

Als je ons de persoonsgegevens van een derde verstrekt, garandeer je dat je de bevoegdheid hebt om dergelijke gegevens te verwerken. Tevens ben je verplicht genoemde derde op de hoogte te stellen van de voorwaarden voor de verwerking van zijn/haar gegevens.

Als je een artikel als cadeau hebt ontvangen, dien je ons gebruikelijke Retourbeleid te volgen, indien je het wilt ruilen of terugsturen. Het bedrag van het geretourneerde artikel zal worden terugbetaald aan degene die de aankoop heeft gedaan, via dezelfde betaalmethode als waarmee betaald is.

19. AANKOOPLIMIETEN

Om veiligheidsredenen kunt je geen bestellingen plaatsen van meer dan € 3000 of £ 2400 of voor meer dan 30 artikelen binnen 15 dagen. Wil je meer aankopen doen of voor meer dan dit bedrag, neem dan contact op met onze klantenservice via ons contactformulier.

20. PRODUCTGARANTIES EN -INFORMATIE

De producten die op onze website als voorbeeld van onze collectie worden gepresenteerd zijn zorgvuldig geselecteerd. We hebben speciale zorg besteed aan het zeer nauwkeurig weergeven van de kleuren en eigenschappen van onze producten. Uiteraard is elke monitor anders gekalibreerd en kunnen we niet garanderen dat jouw monitor de kleuren volledig natuurgetrouw weergeeft.

21. AANSPRAKELIJKHEID EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Geen van deze inkoopvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor (1) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, (2) frauduleuze verklaringen, (3) elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten volgens de toepasselijke wetgeving.

Onder voorbehoud van het bovenstaande en voor zover de wet niet anders bepaalt, zijn we niet aansprakelijk voor financiële verliezen (zoals gederfde inkomsten, winsten, contracten, zakelijke en verwachte besparingen), verlies van goodwill of reputatie of verliezen die voortvloeien uit door jou geleden of jou toegebrachte bijzondere of indirecte schade als gevolg van of in verband met deze Voorwaarden.

De inhoud van deze paragraaf heeft geen invloed op de wettelijke rechten die je als consument hebt, noch op jouw recht om het contract te beëindigen.

22. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor niet-naleving of vertraging in de nakoming van een of meerdere van de verplichtingen die in een Contract zijn aangegaan, wanneer die het gevolg zijn van gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze controle vallen ("overmacht").

Onder overmacht valt elke handeling, gebeurtenis, ontbreken van service, tekortkoming of ongeval waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, met inbegrip van, met name van maar niet beperkt tot, het volgende:

- stakingen, lock-outs of andere protestmaatregelen.
- Conmoción civil, revuelta, invasión, ataque terrorista o amenaza terrorista, guerra (haya sido declarada o no) o amenaza o preparativos de guerra.
- burgerlijke onlusten, opstand, invasie, terroristische aanval of terroristische dreiging, oorlog (al dan niet verklaard) of oorlogsdreiging of -voorbereiding.
- brand, explosie, storm, overstromingen, aardbeving, schipbreuk, epidemieën of andere natuurrampen.
- het geen gebruik kunnen maken van treinen, schepen, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere vormen van openbaar of particulier vervoer.
- het geen gebruik kunnen maken van openbare of particuliere telecommunicatiesystemen.
- door andere regeringen uitgevaardigde wetten, decreten, regelgeving, verordeningen of beperkingen.

Onze verplichting om een Contract na te komen wordt geacht te zijn opgeschort gedurende de periode waarin de overmachtsituatie van kracht blijft. Er zal ons een verlenging worden toegekend van de termijn die is overeengekomen om aan onze verplichting te voldoen, zolang een dergelijke situatie duurt. We zullen alles in het werk stellen om een einde te maken aan de overmachtsituatie of om op enigerlei wijze een oplossing te vinden die ons desondanks in staat stelt onze verplichtingen uit hoofde van het Contract na te komen.

23. PRIVACYBELEID EN COOKIES

1. VERANTWOORDELIJKHEDEN
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Identiteit: BIMBA Y LOLA, S.L. (Hierna te noemen "Bimba & Lola")
Postadres: Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, Nave D13 (36315 – Vigo – Spanje)
Telefoon: (+34) 886 440 871
E-mail: lopd@bimbaylola.com

2. DOELEN
Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?
In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 2016/679 en de toepasselijke nationale wetgeving, delen wij je mee dat we bij BIMBA Y LOLA de ons door jou verstrekte persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

(1) om je registratie als klant te verwerken en het aankoopproces te beheren.
(2) om commerciële berichten over de producten van BIMBA Y LOLA (via e-mail, telefoon, sms, pushberichten, post, enz.) te sturen.
(3) voor het opstellen van commerciële profielen op basis van informatie afkomstig van interne en externe bronnen, met als doel je gepersonaliseerde advertenties te sturen en je koopgedrag te analyseren.
(4) ter preventie van misbruik en fraude (frauduleuze activiteiten, denial of service-aanvallen enz.).
(5) voor het verstrekken van gegevens aan openbare organen en (bestuurlijke of gerechtelijke) autoriteiten, indien vereist op grond van de wettelijke en statutaire bepalingen.

3. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
Je gegevens worden bewaard zolang we een contractuele relatie hebben, of totdat je de annulering ervan aanvraagt, en voor de tijd die nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

4. LEGITIMATIE
Op grond waarvan is de verwerking van je persoonsgegevens gelegitimeerd?
De rechtsgrondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens overeenkomstig elk van de doeleinden (1) tot en met (5) die zijn opgenomen in deel 2 hierboven ("doeleinden") zijn de volgende:

Doel (1): De uitvoering van een contract met BIMBA Y LOLA met betrekking tot de aankoop van producten.
Doel (2): Uitdrukkelijke toestemming verleend aan BIMBA Y LOLA op het moment dat je persoonsgegevens worden verzameld.
Doel (3): Uitdrukkelijke toestemming verleend aan BIMBA Y LOLA op het moment dat je persoonsgegevens worden verzameld in verband met het opstellen van profielen op basis van externe bronnen en de tegemoetkoming aan een gerechtvaardigd belang dat wordt nagestreefd door BIMBA Y LOLA in verband met het opstellen van profielen op basis van interne bronnen.
Doelen (4) en (5): De wettelijke kwijting van de verantwoordelijkheden die gelden voor BIMBA Y LOLA.

5. BEGUNSTIGDEN
Aan wie worden je persoonsgegevens doorgegeven?
Je persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, behoudens aan degenen wier tussenkomst noodzakelijk is voor het juiste beheer van de geleverde dienst (transportbedrijven, financiële instellingen, enz.).

Verder kunnen je gegevens ook worden doorgegeven aan openbare instanties en (bestuurlijke of gerechtelijke) autoriteiten, in die gevallen waarin dit in een wettelijke regeling is vastgelegd.

6. RECHTEN
Wat zijn je rechten wanneer je ons je persoonsgegevens verstrekt en hoe kun je deze uitoefenen?
Je hebt het recht op toegang tot je persoonsgegevens, om te verzoeken om correctie van onjuiste gegevens of, indien van toepassing, om verwijdering ervan, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In bepaalde situaties kun je een beperking van de verwerking van je gegevens aanvragen, in welk geval we ze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of onderbouwing van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, kun je je verzetten tegen de verwerking van je gegevens. BIMBA Y LOLA zal je gegevens niet langer verwerken, behalve om dwingende wettelijke redenen, of om eventuele claims uit te oefenen of te onderbouwen.

Tevens kun je je recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefenen en de verleende toestemmingen op elk moment intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die is gegeven vóór de intrekking ervan.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u ons schrijven vanaf het e-mailadres dat u hebt gebruikt om uw account op bimbaylola.com aan te maken naar het e-mailadres lopd@bimbaylola.com of ons postadres BIMBA Y LOLA, SL, Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, magazijn D13 (36315 – Vigo – Spanje).

Ten slotte delen wij je mee dat je contact kunt opnemen met de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming en andere bevoegde overheidsinstanties met betrekking tot claims naar aanleiding van de verwerking van je persoonsgegevens.

7. COOKIEBELEID
Navigeren op internet (cookies)
De website www.bimbaylola.com (hierna te noemen "bimbaylola.com"), eigendom van BIMBA Y LOLA, S.L., gebruikt eigen cookies en cookies van derden om informatie te verzamelen over het gebruik van de website, om jouw browse-ervaring en onze service te verbeteren. In overeenstemming met de verplichtingen uiteengezet in artikel 22, tweede alinea, van wet 34/2002, de Information Society and Electronic Commerce Services Act van 11 juli, is het doel van dit Cookiebeleid het verstrekken van informatie over deze cookies, zodat je kunt beslissen over het beheer en het gebruik ervan.

Strikt noodzakelijke cookies
BIMBA Y LOLA maakt gebruik van essentiële cookies voor intern gebruik, voor de werking van bimbaylola.com, zoals cookies die verificatie of behoud van de sessie van de geregistreerde gebruiker mogelijk maken tijdens het navigeren op de website. Het uitschakelen van deze cookies heeft tot gevolg dat sommige functies op bimbaylola.com minder goed werken.

Cookies_consent (pop-up voor acceptatie van cookies)
Dyndata (winkelwagen)
Store (om de inkoopmarkt van de bezoeker vast te stellen)
Frontend, Frontend_cid (inloggen gebruiker)
Customer_Group (groep waartoe de gebruiker behoort)

Analytische cookies
BIMBA Y LOLA maakt gebruik van analytische cookies om statistische gegevens te verzamelen over de activiteiten van de gebruiker op bimbaylola.com en de algemene activiteit op de website. Met de verzamelde gegevens kunnen we de gebruiker een optimale browse-ervaring op de website garanderen en de beste service bieden.

GOOGLE ANALYTICS: GOOGLE | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage?hl=es
GOOGLE TAG MANAGER: GOOGLE | https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/tag-manager/
YOUTUBE: GOOGLE

Advertentiecookies
Dit zijn cookies die doorgaans worden opgeslagen door beheerders van advertentieomgevingen, die worden bekeken door gebruikers wanneer ze bimbaylola.com bezoeken. Deze cookies stellen ons in staat de effectiviteit van onze online campagnes te meten, de gebruiker relevante informatie te verschaffen, reclamemateriaal aan te bieden naar de voorkeur van de gebruiker en het aantal door ons aan de gebruiker getoonde advertenties te beperken.

DOUBLECLICK: GOOGLE | https://www.google.es/intl/es/doubleclick/
GOOGLE TAG MANAGER: GOOGLE
FACEBOOK: FACEBOOK | https://www.facebook.com/policies/cookies/

Sociale netwerkcookies
Sommige sociale netwerken, zoals Facebook of websites en services van derden, bieden adverteerders de mogelijkheid om in hun eigen omgeving een gepersonaliseerde doelgroep op te bouwen met gebruikers van genoemde netwerken, websites of diensten die bimbaylola.com bezoeken.

Dit stelt adverteerders in staat om via de omgeving van deze derden rechtstreeks invloed uit te oefenen op gebruikers, door informatie, acties en reclamemateriaal aan te bieden die aansluiten bij hun interesses.

FACEBOOK: FACEBOOK | https://www.facebook.com/policies/cookies/
GOOGLE: GOOGLE
YOUTUBE: GOOGLE | https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/enterprise/

Deactivering en verwijdering van cookies
De gebruiker kan zijn/haar browser zo configureren dat cookies worden geblokkeerd en indien nodig verwijderd. Door voor deze configuratie te kiezen, is het echter mogelijk dat de gebruiker geen toegang heeft tot bepaalde delen van bimbaylola.com of dat hij/zij geen gebruik kan maken van een of meer diensten van BIMBA Y LOLA. Tenzij de browserinstellingen zijn geconfigureerd om cookies te weigeren, zal het systeem cookies produceren wanneer de gebruiker bimbaylola.com bezoekt

De gebruiker kan de cookies van bimbaylola.com te allen tijde beperken, blokkeren of verwijderen. Hiertoe dient de gebruiker de browserinstellingen voor het gebruik van cookies te wijzigen via het menu "Voorkeuren", "Opties" of "Extra" (de namen van de menu's of de manier waarop toegang wordt verkregen tot de cookie-opties kunnen variëren afhankelijk van de browser die wordt gebruikt). Voor meer informatie over het instellen van cookies in de meest gangbare browsers, verwijzen we je naar onderstaande links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies (cookies verwijderen) y https://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia (cookies blokkeren)
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

BIMBA Y LOLA, S.L. behoudt zich het recht voor het huidige Cookiebeleid te wijzigen naar aanleiding van een wijziging in de regelgeving of van een wijziging in hun configuratie. Daarom raden we je aan dit beleid regelmatig door te nemen, zodat je op de hoogte blijft van hoe en waarvoor we cookies gebruiken.

24. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Op het gebruik van onze website en op de contracten voor de aankoop van producten via de website is de Spaanse wetgeving van toepassing.

Geschillen die ontstaan in verband met het gebruik van de website of met bovengenoemde contracten zullen onderworpen zijn aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Spaanse rechtbanken.

Als je als consument een contract aangaat, zal niets in deze clausule afbreuk doen aan je rechten zoals die worden erkend in de huidige wetgeving.

Hierbij informeren wij je over het bestaan van een Europees platform voor de beslechting van online geschillen, waarmee consumenten eventueel contact kunnen opnemen om geschillen met betrekking tot online aankopen via bimbaylola.com op te lossen. Je kunt dit platform bezoeken via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Voor vragen of klachten kun je ook gebruikmaken van ons contactformulier.